ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

  • มุ่งขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าหลักจำนวนไม่กี่ราย นอกจากจะหาลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้ว บริษัทฯจะมุ่งขยายฐานลูกค้าไปยังบริษัทสัญชาติเกาหลีและไต้หวันซึ่งเริ่มย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศของตนไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเซีย
  • มุ่งขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นไปยังชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนของเล่นซึ่งยังมีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดี
  • เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯและ TAPM โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง
  • พึ่งพิงความช่วยเหลือจาก PNI ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งในด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยบริษัทฯจะพัฒนาทักษะของแรงงานทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต และการผลิต อย่างต่อเนื่อง และด้านความช่วยเหลือทางการตลาดโดยบริษัทฯจะหาลูกค้ารายใหม่ด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อที่ว่าหลังจากสัญญาการใช้ลิขสิทธิ์ ความช่วยเหลือทางเทคนิคและที่ปรึกษาทางการตลาดหมดอายุลงในเดือนกรกฏาคม 2551 บริษัทฯจะได้ต่อสัญญาดังกล่าวกับ PNI เฉพาะเท่าที่จำเป็น และทำให้บริษัทฯได้รับประโยชน์