ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท ประวัติบริษัท

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก วิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ โดยบริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

 

 • บริษัทฯได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2543 ในชื่อบริษัท ทาพาโก้ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท
 • บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตาม บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1398/2543 เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2543
 • ในปีแรกของการดำเนินกิจการ รายได้จากการขายส่วนใหญ่ของบริษัทฯมาจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมสำหรับเครื่องโทรสารซึ่งบริษัทฯจำหน่ายให้แก่บริษัท ชาร์ป (ประเทศไทย) จำกัด, Sharp (Malaysia) และ PNI

 • บริษัทฯเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับวิทยุภายในรถยนต์เป็นครั้งแรกให้แก่ YANO
 • บริษัทฯเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมสำหรับเครื่องพิมพ์ให้แก่ Mitsubishi (Singapore)

 • บริษัทฯซื้อที่ดิน 8 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่
 • บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2545 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งในปัจจุบันได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน
 • บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1670 (1) /2545 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2545
 • บริษัทฯได้ก่อตั้งบริษัทย่อยชื่อบริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด (“TAPM”) ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Mold Die) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 94.80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วชอง TAPM
 • บริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 ในเดือนธันวาคม 2545
 • บริษัท เจแปน เอเชีย อินเวสเมนท์ จำกัด (“JAIC”) ซึ่งเป็นกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เข้ามาลงทุนและถือหุ้นในบริษัทฯ

 • TAPM เริ่มมีรายได้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546
 • TAPM ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1219(2) /2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546
 • บริษัทฯเริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่ในเดือนกันยายน 2546

 • บริษัทฯได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ในเดือนมกราคม 2547
 • บริษัทฯก่อสร้างโรงงานใหม่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2547 และเริ่มมีการทยอยติดตั้งเครื่องจักรทั้งเครื่องจักรเก่าที่ย้ายมาจากโรงงานเดิม และเครื่องจักรใหม่ที่ซื้อมาเพิ่ม จนกระทั่งการติดตั้งเครื่องจักรเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนกันยายน ในส่วนของโรงงานเก่า บริษัทฯได้ให้ TAPM เช่าช่วงต่อเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการดำเนินการผลิตแม่พิมพ์สำหรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกของ TAPM
 • บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 60 ล้านบาท เป็น 92 ล้านบาท โดยการ
  1. เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่
  2. จ่ายหุ้นปันผลจำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 12 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
 • บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547

 • เพิ่มกำลังการผลิตจาก 600 ตันต่อปี เป็น 800 ตันต่อปี
 • ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ เช่น Canon, Metco เป็นต้น
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อย TAPM จาก 25 ล้านบาทเป็น 45 ล้านบาท เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

 • เพิ่มกำลังการผลิตจาก 800 ตันต่อปี เป็น 1,000 ตันต่อปี
 • บริษัทย่อย TAPM ได้ซื้อที่ดินและอาคารเป็นกรรมสิทธิของบริษัท และย้ายเข้าใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว อันทำให้บริษัทและบริษัทย่อยยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเดิมที่มีอยู่ทั้งหมด
 • บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นในส่วนของชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์จากลูกค้า Canon, Oki, Metco

 • บริษัทย่อยได้มีการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อการผลิตเฟืองความละเอียดสูง เพื่อให้สามารถเพิ่มยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นได้ มูลค่า 9.46 ล้านบาท
 • บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม (บัตรที่ 3) สำหรับกำลังการผลิตเพิ่มเติมอีก 1,100 ตันต่อปี
 • บริษัทย่อยได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม (บัตรที่ 2) สำหรับกำลังการผลิตแม่พิมพ์เพิ่มเติมอีก 280 ชุดต่อปี