ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท โครงการในอนาคต

ผู้บริหารของบริษัทฯมีความเห็นว่าตลาดชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตที่ดีในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้าง หน้า เนื่องจากการฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเป็นไปอย่างชัดเจน ประกอบกับการที่ภาค รัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อการส่งออก และสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทำให้ความต้องการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมที่มีคุณภาพดียังคงมีอยู่มาก ดังนั้น บริษัทฯจึงมีแผนการดำเนินธุรกิจโดยเน้นการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งเน้นการ ประกอบชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Products) เช่น ชิ้นส่วนโครงโทรศัพท์สำหรับเครื่องโทรสาร โครงฐาน เครื่องโทรสาร และชิ้นส่วนสำหรับเครื่องเสียงในรถยนต์ และยังมีแผนที่จะพัฒนาไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่ม เติมโดยมุ่งเน้นไปยังชิ้นส่วนที่ใช้ในอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์ และชิ้นส่วนของเล่น

จากการที่บริษัทฯได้ขยายกำลังการผลิตสูงสุดจาก 298 ตันต่อปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2546 เป็น 800 ตัน ต่อปี ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2547 บริษัทฯจึงไม่มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ หรือซื้อเครื่องจักร ขนาดใหญ่เพิ่มในช่วงระยะ 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจากเห็นว่ากำลังการผลิตสูงสุดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอสำหรับ ช่วงระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า ถ้าหาก บริษัทฯมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม น่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักร เพื่อทดแทนของเดิมมากกว่า