ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายณัฎฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ
2. นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการ
3. นายศักดา เกิดรอด กรรมการ
4. นายนารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ
5. นางสาวจารุวัลย์ วงศ์เจษฎาสกุล กรรมการ
6. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายวินัย นิยโมสถ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายโสฬส ตั้งในธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท