ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 04 มกราคม 2561 บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายณัฎฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองประธานกรรมการ
3. นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
4. นายศักดา เกิดรอด กรรมการ
5. นายนารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ กรรมการ
7. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายอลงกต กองมณี กรรมการอิสระ
9. นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม กรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวจารุวัลย์ วงศ์เจษฎาสกุล กรรมการ

โดยมีนายโสฬส ตั้งในธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทฯ