ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายณัฎฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองประธานกรรมการ
3. นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการ
4. นายศักดา เกิดรอด กรรมการ
5. นายนารุฮิซะ อาเบะ กรรมการ
6. นางสาวสุวรรณี สุวรรณแสงโรจน์ กรรมการ
7. นางสาวโสภา นาจันหอม กรรมการ
8. นายเชนทร์ วิพัฒน์บวรวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายวินัย นิยโมสถ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายอลงกต กองมณี กรรมการอิสระ

โดยมีนายโสฬส ตั้งในธรรมเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท