ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร/ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสุทธิพงศ์ พัวพันประเสริฐ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร
3. นายนารุฮิซะ อาเบะ รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
4. นายโชจิ อินาโมโต ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร
5. นายชินอิชิ อิจิมา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
6. นายศักดา เกิดรอด ผู้อำนวยการส่วนฉีดพลาสติก ประกอบ และส่วนการผลิต /
กรรมการบริหาร
7. นางสาวนันทนา ยุบลไมล์ ผู้จัดการส่วนบัญชี
8. นายคาซึโอะ ฮาระ ผู้จัดการฝ่ายรับรองคุณภาพ
9. นางธารินี คุณสารวนิช เลขานุการคณะกรรมการบริหาร