ยินดีต้อนรับเข้าสู่....
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอตั้งแต่ปี 2546 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ บริษัทฯถือเป็นกิจการที่สามารถทำกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นเช่นไร บริษัทฯก็ยังสามารถรักษาความสามารถในการสร้างผลกำไรและเจริญเติบโตมาได้โดยลำดับ

ด้วยสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าและธุรกิจในปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมไปอย่างรวดเร็วทำให้บริษัทต้องเรียนรู้ปรับตัวเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ บริษัทจึงมีแผนงานที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆโดยไม่ยึดติดกับอุตสาหกรรมพลาสติกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกิจการในช่วงที่ผ่านมา

ในปี 2562 นี้ บริษัทมีแผนงานที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจค้าปลีก อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีแผนปรับโครงสร้างบริษัทเป็นโฮลดิ้งเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงมีความแน่วแน่มาโดยตลอดในเรื่องการบริหารงานอย่างโปร่งใส และยึดหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กรในระยะยาว โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

ท้ายนี้ในนามของคณะกรรรมการบริษัทฯใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น และลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และใคร่ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถจนบริษัทมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฎฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ
ประธานกรรมการ
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)