WELCOME TO....
TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
Corporate Information Message from the chairman

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด(มหาชน)ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจรทั้งการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน ธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง และธุรกิจพลังงาน เพื่อกระจายความเสี่ยงและสร้างความเติบโตให้บริษัทฯ

ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างมากทั้งปัญหาสงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจการแข็งตัวของค่าเงินบาท ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดถือเป็นความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมาก ซึ่งการดำเนินงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกยังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างน่าพอใจทั้งในส่วนของโรงงานฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและโรงงานออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ ในส่วนของกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดนนั้นแม้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจประเทศสวีเดนก็สามารถพลิกฟื้นจากการขาดทุนในปี 2561 มาทำกำไรได้เล็กน้อยในปี 2562 ธุรกิจให้บริการคลังน้ำมันที่บริษัทลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามแผนงาน และเป็นที่น่ายินดีที่กิจการค้าปลีกเครื่องสำอางภายใต้ชื่อ “Hej Street Beauty” ที่เริ่มธุรกิจในช่วงต้นปี 2561 แล้วมีผลดำเนินการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องเริ่มสามารถทำกำไรได้ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมาซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้อย่างมาก

การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทฯในปี 2562 ที่ผ่านมาแสดงถึงความทุ่มเทของพนักงานและผู้บริหารทุกคนของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจึงมีการดำเนินการทางธุรกิจด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณ พนักงานทุกท่าน ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมือร่วมใจผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

นายณัฎฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ
ประธานกรรมการ
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)