WELCOME TO....
TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
Corporate Information Management Structure

Management Structure

There are 8 members of the Management Structure as follows

No Name Position
1. Mr. KEISUKE MATSUURA กรรมการผู้จัดการ
2. Mr. ATSUNOBU TOGA รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
3. Mr. KAZUKATA AONO ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองคุณภาพและฝ่ายวิศวกรรม
4. Mr. NARUHISA ABE ผู้อำนวยการ และผู้จัดการส่วนการตลาด
5. Mr. SOROS TANGNAITHAM ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและฝ่ายบริหาร
6. นายสำนวน จินณวัฒน์ ผู้จัดการส่วนรับรองคุณภาพ และส่วนซ่อมบำรุง
7. นายศักดา เกิดรอด ผู้จัดการส่วนฉีดพลาสติก ส่วนประกอบ และส่วนวางแผน การผลิต
8. นางสาวนันทนา ยุบลไมล์ ผู้จัดการส่วนบัญชี