WELCOME TO....
TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
Corporate Information Management Structure

Management Structure

There are 8 members of the Management Structure as of 31 October 2015 as follows

No Name Position
1. Mr. KEISUKE MATSUURA กรรมการผู้จัดการ
2. Mr. ATSUNOBU TOGA รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
3. MR. SOCHI INAMOTO ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
4. Mr. NARUHISA ABE ผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
5. Mr. SOROS TANGNAITHAM ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและฝ่ายบริหาร
6. MR. SAKDA KERD-ROD ผู้อำนวยการส่วนฉีดพลาสติก ส่วนประกอบ และส่วนการผลิต
7. นางสาวนันทนา ยุบลไมล์ ผู้จัดการส่วนบัญชี
8. MR. KATSUO HARA ผู้จัดการฝ่ายรับรองคุณภาพ